erialane õppimine ja salong

Irina Lavrinenko

Rahvusvahelise taseme meisterjuuksur
Rahvusvaheline sertifitseeritud kohtunik

Juuksuri 12-kuune baaskoolitus                                                                            Registreerimine

 
captcha

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Hetitrans Koolituskeskus

Majandustegevusteate number Eesti hariduse infosüsteemis: 206538

Aadress: Tartu mnt. 28, Tallinn

Telefon: +372 56 59 566

E-posti aadress: xlavrikx@gmail.com

Koolituse toimumise ajad:

 • 15.11.2021-14.11.2022

Õppekava nimetus: Juuksuri 12-kuune baaskoolitus

Õppekava rühm: Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava koostamise alus: 4. taseme juuksuri kutsestandardi kompetentsid B.2

Eesmärk: Koolitada laia profiiliga juuksureid, kes on võimelised ilumaailmas edukalt tegutsema.

Õppeväljundid: Koolituse lõpuks õppija oskab:

 • valmistada töökoht ette
 • määratleda kliendi juuste, habeme ja vuntside tervisliku seisundi, vajadusel soovitada hooldustooteid koduseks kasutamiseks.
 • koostada, kombineerida juustelõikuse skeeme ja lõigata vastavalt kliendi eripärale ning soovile.
 • hooldada ning lõigata habet ja vuntse vastavalt kliendi näokujule ning soovile.
 • soovitada kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.
 • kasutada erinevaid sobivaid rullide keeramise tehnikaid.
 • valmistada, peale kanda ning loputada värvimise segusid vastavalt soovitud lõpptulemusele.
 • keerata rulle, teha soenguid kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid.
 • välja selgitada kliendi soovi, nõustada klienti teenuse valikul ning selgitada kliendile võimalikke teenusega kaasnevaid seisundit mõjutavaid ohutegureid.
 • luua positiivse meeleolu iga kliendi teenindamisel.
 • hinnata iluteenindusalaseid ettevõtluse võimalusi.
 • järgida tööohutus- ja hügieeninõudeid, kasutada ressursse säästvalt, kasutades ergonoomilisi töövõtteid, töötades meeskonnas.
 • vallata erialast terminoloogiat.

 

Sihtgrupp: Juuksuri baaskoolitus on mõeldud algajatele, kes soovivad omandada juuksuri eriala.

Õppe alustamise tingimused: Soovija esitab avalduse ja isikut tõendava dokumendi. Samuti on vaja tervisetõendit, mis kinnitab allergia ning hingamisteede haiguste puudumist. Eelnevaid teadmisi ja oskusi ei vajata.

Õppe kogumaht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 1600 ak. tundi, millest 1240 ak tundi praktilist tööd, 350 ak. tundi teooriat. Iseseisva töö maht on 10 ak tundi ilma juhendajata.

Maksumus: 2500 EUR, järelmaks 220 EUR kuus (maksumus on käibemaksuga)

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppesisu, õppemeetodid ja -materjalid

Moodulid Üldmaht (ak.t) Teooria (ak.t) Praktika (ak.t) Mooduli sisu (teema, märksõna või alateema) Koolitajad ja õppemeetodid
1. Sissejuhatus kutseõpingutesse 20 20  
 1. Juuksuri eriala ja kutsestandard
  Juuksuri õppekava ja eksam, praktikakorraldus, töökoha otsingu portaalide kasutamine.
 2. Ilusalongi töökorraldus
  Ilusalongi teenused, meeskonnatöö planeerimine ja rollid.
 3. Ergonoomilised töövõtted

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng

2. Klienditeeninduse alused 20 20  
 1. Suhtlemise olemus
  Ametlik ja mitteametlik suhtlemine. Suhtlemisbarjäär ja hirm.
 2. Käitumine suhtlemissituatsioonides
  Positiivse esmamulje loomine. Käitumisviisid. Toimetulek veaolukordades.
 3. Stress
  Stress ja seda põhjustavad tegurid. Toimetulek pingete ja stressiga.
 4. Klienditeeninduse alused
  Klienditeenindaja roll, pädevused, isikuomadused. Erivajadustega kliendid, lastega pered, seeniorid. Erineva kultuuritaustaga kliendid

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng

3. Majandusõpe, tööseadusandluse alused 20 20  
 1. Majanduse alused
 2. Ettevõtluse alused
  Erinevad töö korrastamise viisid iluvaldkonnas
 3. Tervise ja tarbijakaitse nõuded

VALENTINA BASSOVA;

loeng

4. Erialane eesti keel (vene/eesti) 40 10 30
 1. Juuksurialane eesti keel
  Juuksurialane sõnavara, klienditeenindamisel vajalik sõnavara.

JELENA VASSILJEVA;

praktilised harjutused koolitaja juhendamisel

5. Juuste ja peanaha hooldus 100 40 60
 1. Juuste ja peanaha anatoomia ja füsioloogia
  Juuste kasvutsükkel ja keemiline koostis.
 2. Juuste ja peanaha haigused
 3. Juuste hooldusvahendid
  Pesemis-, hooldus- ja viimistlusvahendite koostis, toimimispõhimõtted ja liigitus, looduslikud hooldusvahendid.
 4. Juuste ja peanaha hooldus.
  Tööde järjekord, töökoha ettevalmistamine, peanaha ja juuste analüüs, massaaž.

TAMARA PAUMERE

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

6. Juuksuri loomingulise töö alused 20 10 10
 1. Kujunduselemendid juuksuri töös
  Vorm: näo-, pea- ja kehakujud, geomeetriliste kujundite seos vormi kujundamisega; proportsioonid.
 2. Kujunduspõhimõtted
  Kujunduselementide kordumine ja  vaheldumine.

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

7. Juuste, habemete ja vuntside lõikamine 400 80 320
 1. Juuste lõikamine
  Põhivormi ja kombineeritud lõikused.
 2. Lõikusjoonised
  Lõikuste kujundliku vormi konstrueerimine paberil peakujudele eest- ja külgvaates
 3. Habemed ja vuntsid Lõikamine,kujundus ning hooldus

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

8. Juuste struktuuri kujundus 240 40 200
 1. Keemilised lokid
  Ainete valik vastavalt juuste seisukorrale, lokivedelike kasutusjärjekord ja nende toimeajad, lokivedeliku ja kinnitusaine koosmõju
 2. Struktuuri kujundamisel kasutatavad tooted
 3. Erinevad töövõtted juuste struktuuri kujundamisel
  Lokirullide valik; lokirullide juustesse paigutamise skeemid; pinge ja kohevus rullide keeramisel
 4. Struktuurikujunduse töökäik
 5. Praktilised tööd juuste analüüs enne struktuuri kujundust, töökava koostamine, töö teostamine, kliendile koduseks juustehoolduseks toodete soovitamine

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

9. Juuste värvitöötlus 300 40 260
 1. Juuste värvitöötluse alused
  Keemilised reaktsioonid juuste värvimisel, värvikaart ja selle kasutamine
 2. Praktilised tööd
  Juuste analüüs enne värvitöötlust, töökava koostamine; värviretsepti koostamine, tehnilised võtted, täispikkuste juuste värvimine, juuste blondeerimine , juustelt värvi eemaldamine.

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

10. Soengukujundus 190 40 150
 1. Erinevad soenguliigid
  Päevased, pidulikud ja stiliseeritud  soengud.
 2. Soengute sobivus
  Erinevad näo- ja peakujud
 3. Erinevate soenguliikide teostamiseks vajalikud töövahendid
 4. Erinevate soenguliikide teostamiseks vajalikud töövõtted
 5. Hooldus ja viimistlusvahendid soengukujundamisel

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

11. Klienditeeninduse praktilised tööd 230   230
 1. Juuste hooldus
 2. Juuste lõikused
  Erineva pikkusega juuste lõikamine ning masinalõikamine.
 3. Habeme ja vuntside lõikamine
 4. Soengud
 5. Juuste struktuuri kujundamine
 6. Juuste värvitöötlus

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

12. Iseseisev ettevalmistamine teoreetiliseks eksamiks, õppekeskkonnas konsultatsioon ja eksam 20 10 10  

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

10 tundi iseseisvaks teoreetiliseks eksamiks ettevalmistamine väljaspool õppekeskkonda.

 

 

INFO JA REGISTREERIMINE: +372 56 59 566

Hindamine

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Teoreetiline eksam: küsimustele vastamine. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid
Praktiline eksam: Lõikuse ja soengu demonstreerimine oma esitatud modelli peal.

Õppija valmistab ette praktilise töö kirjaliku plaani, põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete
valikut, korrastab töökoha. Teostab lõikuse ja soengu. Hindamisel vaadatakse läbi teostatud tööde ja plaani
kooskõla, rakendatud ergonoomiliste töövõtete ning tööohutus- ja hügieeninõuete järgimist. Töö tulemust
hinnatakse sooritatuks kõikide hindamiskriteeriumite täitmisel, vastasel juhul hinnatakse mittesooritatuks.

Õppekeskkond ja õppetöövahendid

Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppesalongis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud juuksuri töövahendid. Praktiliste harjutuste õppevahenditeks on kunstjuustega naiste ja meeste harjutuspead, lõikusmasinad, föönid, lokitangid, sirgendajad, lõikuskäärid, fileerkäärid, kammid, soengurullid, keemilise loki töövahendite komplektid, juustevärvimise töövahendid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Lõpetamise tingimuseks on omandatud õpiväljundid, teoreetilise eksami positiivne sooritamine vähemalt 60% õigeid vastuseid ja praktilise eksami positiivne sooritamine. Hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Tõend antakse õppijale, kui ei omandatud õpiväljundid ja/või teoreetiline ja/või praktiline eksam ei ole sooritatud.

Koolitajate kvalifikatsioon

IRINA LAVRINENKO

Sankt-Peterburgskaja Gosudarstvennaja Akademija Fisitseskoi Kulturõ, Kehalise kasvatuse ja spordi õpetaja 1987.a. Juuksuri töö, Teeninduskombinaat Junior. Meister-modeljer, sertifitseeritud rahvusvaheline kohtunik. Töökogemus: juuksurina alates 1978 aastast.


JELENA VASSILJEVA

Filoloog, Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tartu Ülikool, 1987.a. Koolipedagoogika, TPÜ.


SVETLANA MALININA

Keemik, Frunzenski Tehnikum, 1970.a. Juuksuri kursused, Londa, Estel Professional. Töökogemus: juuksurina alates 2000 aastast.


TAMARA PAUMERE

Raviarst, Tartu Riiklik Ülikool 1973. a. TPÜ Kutsepedagoogika 2003. a.


VALENTINA BASSOVA

Majanduse ja Juhtimise Instituut, majandus ja ettevõtlus. TPÜ (huvihariduse pedagoog) 2002. a.1600t.

Juuksuri 6-kuune algkoolitus                                                                           Registreerimine

 
captcha

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Hetitrans Koolituskeskus

Majandustegevusteate number Eesti hariduse infosüsteemis: 206538

Aadress: Tartu mnt. 28, Tallinn

Telefon: +372 56 59 566

E-posti aadress: xlavrikx@gmail.com

Koolituse toimumise ajad:

 • 15.11.2021-15.05.2022

Õppekava nimetus: Juuksuri 6-kuune algkoolitus

Õppekava rühm: Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava koostamise alus: 4. taseme juuksuri kutsestandardi kompetentsid B.2

Eesmärk: Koolitada juuksureid algtasemel, mis võimaldab ilumaailma sisse astuda.

Õppeväljundid: Koolituse lõpuks õppija oskab:

 • valmistada töökoht ette.
 • määratleda kliendi juuste, habeme ja vuntside tervisliku seisundi.
 • koostada, kombineerida juustelõikuse skeeme ja lõigata vastavalt kliendi eripäralening soovile.
 • hooldada ning lõigata habet ja vuntse vastavalt kliendi näokujule ning soovile.
 • kasutada rullide keeramisel baastehnikaid.
 • valmistada, peale kanda ning loputada värvimise segusid vastavalt soovitudlõpptulemusele.
 • teha soenguid kasutades baastehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid.
 • välja selgitada kliendi soovi ja nõustada klienti teenuse valikul.
 • hinnata iluteenindusalaseid ettevõtluse võimalusi.
 • järgida tööohutus- ja hügieeninõudeid, kasutada ressursse säästvalt, kasutadesergonoomilisi töövõtteid, töötades meeskonnas.
 • vallata erialast terminoloogiat

 

Sihtgrupp: Juuksuri 6-kuune algkoolitus on mõeldud algajatele, kes soovivad omandadapõhioskusi juuksuri erialal.

Õppe alustamise tingimused: Soovija esitab avalduse ja isikut tõendava dokumendi.Samuti on vaja tervisetõendit, mis kinnitab allergia ning hingamisteede haiguste puudumist.Eelnevaid teadmisi ja oskusi ei vajata.

Õppe kogumaht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on ​800 ak. tundi, millest 600 ak tundipraktilist tööd, 190 ak. tundi teooriat. Iseseisva töö maht on 10 ak tundi ilma juhendajata.

Maksumus: 1700 EUR, järelmaks 290 EUR kuus (maksumus on käibemaksuga).

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppesisu, õppemeetodid ja -materjalid

Moodulid Üldmaht (ak.t) Teooria (ak.t) Praktika (ak.t) Mooduli sisu (teema, märksõna või alateema) Koolitajad ja õppemeetodid
1. Sissejuhatus kutseõpingutesse 16 16  
 1. Juuksuri eriala ja kutsestandard. Juuksuri õppekava ja eksam, praktika korraldus.
 2. Ilusalongi töökorraldus​. Ilusalongi teenused, meeskonna töö
 3. Ergonoomilised töövõtted

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng

2. Klienditeeninduse alused 14 14  
 1. Suhtlemise olemus
  Ametlik ja mitteametlik suhtlemine.
 2. Käitumine suhtlemis situatsioonides
 3. Klienditeeninduse alused

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng

3. Majandusõpe, tööseadusandluse alused 10 10  
 1. Majanduse alused
 2. Ettevõtluse alused

VALENTINA BASSOVA;

loeng

4. Erialane keel (vene/eesti) 40 10 30
 1. Juuksurialane keel
  Juuksurialane sõnavara, klienditeenindamisel vajalik sõnavara.

JELENA VASSILJEVA;

praktilised harjutused koolitaja juhendamisel

5. Juuste ja peanaha hooldus 50 20 30
 1. ​Juuste ja peanaha anatoomia ja füsioloogia
 2. Juuste ja peanaha haigused
 3. Juuste hooldusvahendid
  Pesemis-, hooldus- ja viimistlus vahendite koostis, toimimispõhimõtted.
 4. Juuste ja peanaha hooldus
  Tööde järjekord, töökoha ettevalmistamine, peanaha ja juuste analüüs.

TAMARA PAUMERE

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

6. Juuksuriloomingulise töö alused 20 10 10
 1. Kujunduselemendid juuksuritöös
  Näo-, pea- jakehakujud,geomeetriliste kujundite seos vormi kujundamisega.
 2. Lõikusjoonised
  Lõikuste kujundliku vormi konstrueerimine paberil peakujudele eest- ja külgvaates
 3. Kujundus põhimõtted

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

7. Juuste, habemete ja vuntside lõikamine 150 30 120
 1. Juuste lõikamine
  Põhivormi lõikused
 2. Lõikusjoonised
 3. Habemed ja vuntsid
  Lõikamine, kujundusning hooldus

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

8. Juuste struktuurikujundus 120 20 100
 1. Struktuuri kujundamisel kasutatavad tooted
 2. Põhilised töövõtted juuste struktuuri kujundamisel
  Lokirullide valik; lokirullide juustesse paigutamise baas skeemid.
 3. Praktilised tööd
  juuste analüüs enne struktuuri kujundust, töökava koostamine, tööteostamine.

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

9. Juuste värvitöötlus 150 40 110
 1. Juuste värvitöötluse alused
  Keemilised reaktsioonid juuste värvimisel,värvikaart ja selle kasutamine.
 2. Praktilised tööd

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

10. Soengukujundus 90 20 70
 1. Päevased ja pidulikud soengud
 2. Erinevate soenguliikide teostamiseks vajalikud töövahendid
 3. Soenguliikide teostamiseks vajalikud töövõtted
 4. Viimistlusvahendid soengukujundamisel

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

11. Klienditeeninduse praktilised tööd 120   120
 1. Juuste hooldus
 2. Juuste lõikused
 3. Habeme ja vuntside lõikamine
 4. Soengud
 5. Juuste struktuuri kujundamine
 6. Juuste värvitöötlus

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

praktiline töö koolitajate juhendamisel

12. Iseseisev ettevalmistamine teoreetiliseks eksamiks, õppekeskkonnas konsultatsioon ja eksam 20 10 10  

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

10 tundi iseseisvaks teoreetiliseks eksamiks ettevalmistamine väljaspool õppekeskkonda.

 

 

INFO JA REGISTREERIMINE: +372 56 59 566

Hindamine

Teoreetiline eksam: küsimustele vastamine. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid
Praktiline eksam: Lõikuse ja soengu demonstreerimine oma esitatud modelli peal.

Õppija valmistab ette praktilise töö plaani ja korrastab töökoha. Teostab lõikuse ja soengu. Hindamisel vaadatakse
läbi teostatud tööde ja plaani kooskõla ergonoomiliste töövõtetega. Töö tulemust hinnatakse sooritatuks
kõikide hindamiskriteeriumite täitmisel, vastasel juhul hinnatakse mitte sooritatuks

Õppekeskkond ja õppetöövahendid

Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppesalongis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud juuksuri töövahendid. Praktiliste harjutuste õppevahenditeks on kunstjuustega naiste ja meeste harjutuspead, lõikusmasinad, föönid, lokitangid, sirgendajad, lõikuskäärid, fileerkäärid, kammid, soengurullid, juustevärvimise töövahendid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Lõpetamise tingimuseks on omandatud õpiväljundid, teoreetilise eksami positiivne sooritamine vähemalt 60% õigeid vastuseid ja praktilise eksami positiivne sooritamine. Hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Tõend antakse õppijale, kui ei omandatud õpiväljundid ja/või teoreetiline ja/või praktiline eksam ei ole sooritatud.

Koolitajate kvalifikatsioon

IRINA LAVRINENKO

Sankt-Peterburgskaja Gosudarstvennaja Akademija Fisitseskoi Kulturõ, Kehalise kasvatuse ja spordi õpetaja 1987.a. Juuksuri töö, Teeninduskombinaat Junior. Meister-modeljer, sertifitseeritud rahvusvaheline kohtunik. Töökogemus: juuksurina alates 1978 aastast.


JELENA VASSILJEVA

Filoloog, Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tartu Ülikool, 1987.a. Koolipedagoogika, TPÜ.


SVETLANA MALININA

Keemik, Frunzenski Tehnikum, 1970.a. Juuksuri kursused, Londa, Estel Professional. Töökogemus: juuksurina alates 2000 aastast.


TAMARA PAUMERE

Raviarst, Tartu Riiklik Ülikool 1973. a. TPÜ Kutsepedagoogika 2003. a.


VALENTINA BASSOVA

Majanduse ja Juhtimise Instituut, majandus ja ettevõtlus. TPÜ (huvihariduse pedagoog) 2002. a.1600t.

Juuksuri 6-kuune täiendkoolitus                                                                           Registreerimine

 
captcha

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Hetitrans Koolituskeskus

Majandustegevusteate number Eesti hariduse infosüsteemis: 206538

Aadress: Tartu mnt. 28, Tallinn

Telefon: +372 56 59 566

E-posti aadress: xlavrikx@gmail.com

Koolituse toimumise ajad:

 • 01.12.2021-01.06.2022

Õppekava nimetus: Juuksuri 6-kuune täiendkoolitus

Õppekava rühm: Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava koostamise alus: 4. taseme juuksuri kutsestandardi kompetentsid B.2

Eesmärk: Anda juuksuri eriala lõpetanud õppijale valmidus tööturule naasmiseks või kutsemeisterlikkuse parenemiseks.

Õppeväljundid: Koolituse lõpuks õppija oskab:

 • määratleda kliendi juuste, habeme ja vuntside tervisliku seisundi, vajadusel soovitada hooldustooteid koduseks kasutamiseks.
 • koostada, kombineerida juustelõikuse skeeme ja lõigata vastavalt kliendi eripärale ning soovile.
 • hooldada ning lõigata habet ja vuntse vastavalt kliendi näokujule ning soovile.
 • soovitada kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.
 • kasutada erinevaid sobivaid rullide keeramise tehnikaid.
 • valmistada, peale kanda ning loputada värvimise segusid vastavalt soovitud lõpptulemusele.
 • keerata rulle, teha soenguid kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid.
 • luua positiivse meeleolu iga kliendi teenindamisel.
 • järgida tööohutus- ja hügieeninõudeid, kasutada ressursse säästvalt, kasutades ergonoomilisi töövõtteid, töötades meeskonnas.
 • vallata erialast terminoloogiat.

 

Sihtgrupp: Juuksuri 6-kuune koolitus mõeldud edasijõudnutele, kes soovib juuksurina taas töötada või arendada juuksurite kutsemeisterlikkus.

Õppe alustamise tingimused: Soovija esitab avalduse ja isikut tõendava dokumendi. Samuti on vaja tervisetõendit, mis kinnitab allergia ning hingamisteede haiguste puudumist. Esitab omandatud juuksuri koolitust tõendavat dokumendi.

Õppe kogumaht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 800 ak. tundi, millest 630 ak. tundi praktilist tööd, 160 ak. tundi teooriat. Iseseisva töö maht on 10 ak. tundi ilma juhendajata.

Maksumus: 1700 EUR, järelmaks 290 EUR kuus (maksumus on käibemaksuga)

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppesisu, õppemeetodid ja -materjalid

Moodulid Üldmaht (ak.t) Teooria (ak.t) Praktika (ak.t) Mooduli sisu (teema, märksõna või alateema) Koolitajad ja õppemeetodid
1. Sissejuhatus kutseõpingutesse 4 4  
 1. Juuksuri kutsestandard
  Juuksuri kutseeksam ja praktikakorraldus.

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng

2. Klienditeeninduse alused 6 6  
 1. Suhtlemise olemus
  Ametlik ja mitteametlik suhtlemine.
 2. Klienditeeninduse alused
  Klienditeenindaja roll, pädevused, isikuomadused. Erivajadustega kliendid, lastega pered, seeniorid. Erineva kultuuritaustaga kliendid.

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng

3. Majandusõpe, tööseadusandluse alused 10 10  
 1. Ettevõtluse alused
  Erinevad töö korrastamise viisid iluvaldkonnas
 2. Tervise ja tarbijakaitse nõuded

VALENTINA BASSOVA;

loeng

4. Erialane eesti keel 40 40  
 1. Juuksurialane eesti keel
  Juuksurialane sõnavara, klienditeenindamisel vajalik sõnavara.

JELENA VASSILJEVA;

praktilised harjutused koolitaja juhendamisel

5. Juuste ja peanaha hooldus 50 10 40
 1. Juuste ja peanaha haigused
 2. Juuste hooldusvahendid
  Pesemis-, hooldus- ja viimistlusvahendite koostis, toimimispõhimõtted ja liigitus, looduslikud hooldusvahendid.
 3. Juuste ja peanaha hooldus. Tööde järjekord, töökoha ettevalmistamine, peanaha ja juuste analüüs, massaaž.

TAMARA PAUMERE

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

6. Juuste, habemete ja vuntside lõikamine 200 20 180
 1. Juuste lõikamine
  Põhivormi ja kombineeritud lõikused.
 2. Lõikusjoonised
  Lõikuste kujundliku vormi konstrueerimine paberil peakujudele eest- ja külgvaates
 3. Habemed ja vuntsid Lõikamine,kujundus ning hooldus

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

7. Juuste struktuuri kujundus 120 20 100
 1. Keemilised lokid
  Ainete valik vastavalt juuste seisukorrale, lokivedelike kasutusjärjekord ja nende toimeajad, lokivedeliku ja kinnitusaine koosmõju
 2. Struktuuri kujundamisel kasutatavad tooted
 3. Erinevad töövõtted juuste struktuuri kujundamisel
  Lokirullide valik; lokirullide juustesse paigutamise skeemid; pinge ja kohevus rullide keeramisel
 4. Struktuurikujunduse töökäik
 5. Praktilised tööd juuste analüüs enne struktuuri kujundust, töökava koostamine, töö teostamine, kliendile koduseks juustehoolduseks toodete soovitamine

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

8. Juuste värvitöötlus 150 30 120
 1. Juuste värvitöötluse alused
  Keemilised reaktsioonid juuste värvimisel, värvikaart ja selle kasutamine
 2. Praktilised tööd
  Juuste analüüs enne värvitöötlust, töökava koostamine; värviretsepti koostamine, tehnilised võtted, täispikkuste juuste värvimine, juuste blondeerimine , juustelt värvi eemaldamine.

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

9. Soengukujundus 100 20 80
 1. Erinevad soenguliigid ja vastavad töövahenid
  Päevased, pidulikud ja stiliseeritud  soengud.
 2. Soengute sobivus
  Erinevad näo- ja peakujud
 3. Erinevate soenguliikide teostamiseks vajalikud töövõtted
 4. Hooldus ja viimistlusvahendid soengukujundamisel

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

10. Klienditeeninduse praktilised tööd 110   110
 1. Juuste hooldus
 2. Juuste lõikused
  Erineva pikkusega juuste lõikamine ning masinalõikamine.
 3. Habeme ja vuntside lõikamine
 4. Soengud
 5. Juuste struktuuri kujundamine
 6. Juuste värvitöötlus

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

loeng, näitlikud õppevahendid ja praktiline töö koolitajate juhendamisel

11. Iseseisev ettevalmistamine teoreetiliseks eksamiks, õppekeskkonnas konsultatsioon ja eksam 20 10 10  

SVETLANA MALININA,

IRINA LAVRINENKO;

10 tundi iseseisvaks teoreetiliseks eksamiks ettevalmistamine väljaspool õppekeskkonda.

 

 

INFO JA REGISTREERIMINE: +372 56 59 566

Hindamine

Teoreetiline eksam: küsimustele vastamine. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid
Praktiline eksam: Lõikuse ja soengu demonstreerimine oma esitatud modelli peal.

Õppija valmistab ette praktilise töö kirjaliku plaani, põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete
valikut, korrastab töökoha. Teostab lõikuse ja soengu. Hindamisel vaadatakse läbi teostatud tööde ja plaani
kooskõla, rakendatud ergonoomiliste töövõtete ning tööohutus- ja hügieeninõuete järgimist. Töö tulemust
hinnatakse sooritatuks kõikide hindamiskriteeriumite täitmisel, vastasel juhul hinnatakse mittesooritatuks.

Õppekeskkond ja õppetöövahendid

Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppesalongis. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud juuksuri töövahendid. Praktiliste harjutuste õppevahenditeks on kunstjuustega naiste ja meeste harjutuspead, lõikusmasinad, föönid, lokitangid, sirgendajad, lõikuskäärid, fileerkäärid, kammid, soengurullid, keemilise loki töövahendite komplektid, juustevärvimise töövahendid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Lõpetamise tingimuseks on omandatud õpiväljundid ja praktilise eksami positiivne sooritamine. Hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Tõend antakse õppijale, kui ei omandatud õpiväljundid ja/või praktiline eksam ei ole sooritatud.

Koolitajate kvalifikatsioon

IRINA LAVRINENKO

Sankt-Peterburgskaja Gosudarstvennaja Akademija Fisitseskoi Kulturõ, Kehalise kasvatuse ja spordi õpetaja 1987.a. Juuksuri töö, Teeninduskombinaat Junior. Meister-modeljer, sertifitseeritud rahvusvaheline kohtunik. Töökogemus: juuksurina alates 1978 aastast.


JELENA VASSILJEVA

Filoloog, Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tartu Ülikool, 1987.a. Koolipedagoogika, TPÜ.


SVETLANA MALININA

Keemik, Frunzenski Tehnikum, 1970.a. Juuksuri kursused, Londa, Estel Professional. Töökogemus: juuksurina alates 2000 aastast.


TAMARA PAUMERE

Raviarst, Tartu Riiklik Ülikool 1973. a. TPÜ Kutsepedagoogika 2003. a.


VALENTINA BASSOVA

Majanduse ja Juhtimise Instituut, majandus ja ettevõtlus. TPÜ (huvihariduse pedagoog) 2002. a.1600t.

Salongi teenused

 • naiste juuksed
 • meeste juuksed
 • laste juuksed
 • maniküür
 • pediküür
 • ripsmed ja kulmud
 • massaž
 • kosmeetik

INFO JA REGISTREERIMINE: +372 56 59 566

Personal

 • Irina Lavrinenko

  Rahvusvahelise taseme meisterjuuksur

 • Antonina Zhivilova

  Administraator

 • Ilona Frolova

  Juuksur

 • Olga Kruusimaa

  Juuksur

 • Irina Polkina

  Juuksur

 • Aljona Danilova

  Juuksur

 • Zoja Ovsjannikova

  Massaaž

Kontaktid

Irina Lavrinenko stuudio

Telefon: +372 56 59 566

Aadress: Narva mnt 2, Tallinn

E-mail: irina@studiolavrinenko.eu